Ochrona danych osobowych

Niniejsza polityka prywatności dotyczy witryny www.ekoprofmed.pl i reguluje prywatność użytkowników. Strona internetowa jest zgodna z przepisami i wymogami RODO. Twoja prywatność jest traktowana bardzo poważnie i jesteśmy zaangażowani w przetwarzanie twoich informacji w bezpieczny i odpowiedzialny sposób. Ochrona prywatności i poufności danych naszych Pacjentów stanowi dla nas kwestię nadrzędną.

Zgodnie z obowiązującym od 25.05.2018 r. europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) informujemy że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne „Eko-Prof-Med” Sp. z o. o. z siedzibą w Miasteczku Śląskim przy ul. Cynkowej 6,
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – basia.tg@gmail.com
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust. lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa